หัวข้อ
ปทรูปสิทธิ (บาลี) ดาวน์โหลดได้แล้ว
เนื้อหา

           ปทรูปสิทธิบาลีเล่มนี้ เรียกชื่อว่า ปทรูปสิทธิฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงที่อยู่ ณ สถานที่ไกล ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และคณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัยมีเวลาจำกัด จึงไม่ได้ทำเชิงอรรถอ้างอิงถึงสูตรทางไวยากรณ์เทียบเคียงกับฉบับบาลีอื่น ๆ  ส่วนเนื้อหานั้นครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

            จึงหวังว่า ปทรูปสิทธิฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เล่มนี้ จักแก้ปัญหาการขาดแคลนตำราเรียนของผู้สนใจศึกษาภาษาบาลีสายกัจจายนะ ตามแนวอธิบายของคัมภีร์ปทรูปสิทธิได้เป็นอย่างดี
            ขอความเจริญในพระสัทธรรม รวมทั้งความปลอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง จงบังเกิดมีแด่ผู้ศึกษาภาษาบาลีภาษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระโคดมสัมมา สัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลกสืบไปชั่วกาลนาน

            จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม


ดาวน์โหลด ปทรูปสิทธิฉบับบาลี กรุณาคลิก

 

จำนวนคนเข้าดู : 2665 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่