บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง (ภาษาบาลีเพื่อพระไตรปิฎก) เรียนบาลีทางไกลผ่านอินเตอร์เนต
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาษาบาฬีเพื่อพระไตรปิฎก (บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตประชากรชาวพุทธผู้รู้ภาษาบาลี พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
2. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถปฏิบัติและเผยแผ่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อรักษาพระสัทธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป
ระยะเวลาเรียน ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
แบ่งเป็นปีละ 2 ภาคเรียน (รวม 3 ปี/6 ภาคเรียน) ภาคต้น เปิดเรียน 8 พฤษภาคม ปิดเรียน 31 ตุลาคม ภาคปลาย เปิดเรียน 17 พฤศจิกายน ปิดเรียน 31 มีนาคม
วิชาที่ศึกษา
1. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
2. ปทรูปสิทธิปกรณ์
3. อภิธานัปปทีปิกา
4. วุตโตทัย (ฉันทลักษณ์)
5. สุโพธาลังการะ (อลังการศาสตร์)
6. อภิธัมมัตถสังคหะ
7. วินัย (กังขาวิตรณีอรรถกถา)
8. เนตติปกรณ์
9. การฝึกทักษะภาษาบาลี
สังเขปรายวิชาและตารางเรียนรายภาค
วันเวลาเรียน
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
เวลาเรียน
ภาคเช้า 08.30 – 10.30 น.
ภาคบ่าย 13.00-15.10 น. และ 15.30-16.30 น.
หยุดเรียนวันพระ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
(ถ่ายทอดสดการเรียนตามวันเวลาข้างบนนี้)
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่