1. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สาสนธชะ ธรรมาจริยะ นักศึกษาบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ
2. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล นักศึกษาบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ ป.ธ.7, ธัมมาจริยะ, อุภโตวิภังคะโกวิทะ, วินยปาฬิปารคู
3. พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.7,พธ.ม. (บาลี) นักศึกษาบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ
4. อาจารย์รัฐการ ปิ่นแก้ว นักศึกษาบาลีใหญ่
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่