4 มิถุนายน 2557
เนื้อหาที่จะเรียน
1. มาตุสทฺทปทมาลา ,ทำตัวรูปมาตุศัพท์(ต่อ),แปลและสัมพันธ์ ประโยคบาลีตัวอย่าง ศัพท์แจกตามมาตุศัพท์ 2. ชมฺพูสทฺทปทมาลา,ทำตัวรูปชมฺพูศัพท์,แปลและสัมพันธ์ประโยคบาลีตัวอย่าง และศัพท์แจกตามชมฺพูศัพท์ 3. ปทมาลาโคศัพท์ 4. อิตถีลิงคสงฺคหคาถา 5. จิตฺตสทฺทปทมาลา,ทำตัวรูปจิตตศัพท์,จีวรศัพท์,ปุญญศัพท์ และกมฺมศัพท์ แปลและสัมพันธ์ ประโยคบาลีตัวอย่าง ศัพท์แจกตามจิตฺตศัพท์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแจกปทมาลาและทำตัวรูปได้อย่างมีความเข้าใจ 
2. เพื่อให้นักศึกษาแปลและสัมพันธ์ประโยคบาลีตัวอย่างได้
3. เพื่อให้นักศึกษากำหนดจดจำศัพท์แม่แบบและศัพท์แจกตามได้อย่างคล่องแคล่ว

 

สรุปเนื้อหา

-แจกปทมาลามาตุศัพท์,ชมฺพูศัพท์,โคศัพท์,จิตฺตศัพท์,ปุญฺญศัพท์,จีวรศัพท์,กมฺมศัพท์,คุณวนฺตุศัพท์,คจฺฉนฺตศัพท์,อสฺสทฺธศัพท์ และอฏฺฐิศัพท์
-แปลและสัมพันธ์ประโยคบาลีตัวอย่าง อธิบายศัพท์แจกตามมาตุศัพท์,ชมพูศัพท์และจิตตศัพท์

เอกสารประกอบ
วีดีโอประกอบ
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่