27 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาที่จะเรียน
1. ภิกขุสทฺทปทมาลา ฝึกทำตัวรูปภิกษุศัพท์ แปลและสัมพันธ์ประโยคบาลีตัวอย่าง 2. สตฺถุสทฺทปทมาลา ฝึกทำตัวรูปสตฺถุศัพท์ 3. อธิบายสัตถุศัพท์จากรูปวิเคราะห์ 4. อธิบายวิธีทำตัวรูปศัพท์โดยย่อ ก่อนฝึกทำตัวรูปพร้อมกัน 5. อธิบายนิมิต(เหตุ)ในการแปลงรูปศัพท์ 6. ฝึกแปลและสัมพันธ์ประโยคตัวอย่าง
วัตถุประสงค์
สรุปเนื้อหา
เอกสารประกอบ
วีดีโอประกอบ
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่