วีดีโอสอนวิชาสัมพันธ์ไทย
ชื่อหัวข้อ:
เริ่มต้นเรียนแปลและสัมพันธ์ไทย
ชื่อผู้สอน:
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
สรุปเนื้อหา

วิชาวากยสัมพันธ์หรือวิชาสัมพันธ์ไทย เป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนไวยากรณ์บาลี คนเข้าใจสัมพันธ์ดี จะสามารถแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีได้ดี  ในการเรียนไวยากรณ์บาลี จะขาดวิชาสัมพันธ์ไม่ได้เลย

สำหรับคลิปนี้ เป็นคลิปเริ่มต้น จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้

1. เรียนรู้ความสำคัญของวิชาวากยสัมพันธ์
2. เรียนรู้ชื่อเรียกสัมพันธ์
3. เรียนรู้ลำดับการสัมพันธ์
4. เรียนรู้ว่าสัมพันธ์อะไรเข้ากับอะไร
5. ข้อแตกต่างและความยากง่ายระหว่างวิชาสัมพันธ์กับการแปลบาลี

สำหรับผู้จะเข้าสอบบาลีสนามหลวงประโยค 3 หรือบาลีศึกษา 3 แล้ว ควรศึกษาวิชาสัมพันธ์ให้เข้าใจให้ดีที่สุด

จำนวนคนเข้าดู : 2958 คน
 
 
 
 
วีดีโอสอนวิชาสัมพันธ์ไทยอื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่