หนังสือเรียน
หมวด
หนังสือเรียน
หัวข้อ
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 นามกัณฑ์
เนื้อหา

หนังสือรูปสิทธิทีปนี เรียบเรียงโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ พระภิกษุชาวไทยรุ่นใหม่ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาบาลีมากที่สุดรูปหนึ่งในยุคปัจจุบัน

รูปสิทธิทีปนี เป็นผลงานเรียบเรียงขึ้นใหม่ ไม่ใช่งานแปล เป็นหนังสืออธิบายไวยากรณ์สายกัจจายนสูตรตามปทรูปสิทธิ เป็นหนังสือชุด มีทั้งหมด 7 เล่ม หนังสือชุดนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสืออธิบายรูปสิทธิที่ดีที่สุดเท่าที่คนไทยเคยสร้างสรรค์มา

รูปสิทธิทีปนี เหมาะสำหรับนักศึกษาบาลีหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงสายกัจจายนะ ตามแนวปทรูปสิทธิและผู้สนใจภาษาบาลีทั่วไป

หนังสือรูปสิทธิทีปนีชุดนี้ ประกอบด้วย
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1 สนธิกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 นามกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 3 การกกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 4 สมาสกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 5 ตัทธิตกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 6 อาขยาตกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 7 กิพพิธานกัณฑ์

ไฟล์ดาวน์โหลด (126.8 mb)
จำนวนคนเข้าดู : 2711 คน
 
 
 
 
หนังสือเรียนอื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่