3 มิถุนายน 2557
เนื้อหาที่จะเรียน
1. แจกปทมาลาและทำตัวรูป อิตถีศัพท์ แปลและสัมพันธ์ประโยคบาลีตัวอย่าง 3. ทบทวนการทำตัวรูปคุณวตี,คุณวนฺตี, ในอิตถีลิงค์ และภิกขุณีศัพท์ 4. แจกปทมาลาและทำตัวรูป ยาคุศัพท์,มาตุศัพท์ และศัพท์แจกตาม
วัตถุประสงค์

1.เพือสร้างความเข้าใจ และความชำนาญในการแจกปทมาลาและทำตัวรูปศัพท์
2.เพื่อให้นักศึกษารุ้หน้าที่,ตำแหน่งของศัพท์ในประโยค และวิธีการแปลประโยคบาลีขันพื้นฐาน

 

สรุปเนื้อหา

แจกปทมาลา อิตถีศัพท์
แจกปทมาลา คุณวตี,คณวนฺตี,และภิกขุณีศัพท์
แจกปทมาลา ยาคุศัพท์
แจกปทมาลา มาตุศัพท์
แปลและสัมพันธ์ประโยคตัวอย่าง,อธิบายศัพท์แจกตามศัพท์แม่แบบ

เอกสารประกอบ
วีดีโอประกอบ
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่