29 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาที่จะเรียน
1.แจกปทมาลา ภิกขุศัพท์ 2.แจกปทมาลา สตฺถุศัพท์,ทำตัวรูปส ตฺถุศัพท์ 3.แปลและสัมพันธ์ประโยคบาลีตัวอย่าง 4.แจกปทมาลาสตฺถุศัพท์ ฝึกแปลประโยคบาลีตัวอย่าง(ต่อ) 5.ฝึกแปลประโยคหัวเรื่องในธรรมบท และเปรียบเทียบตำแหน่งการวางศัพท์ในประโยค 6.แจกปทมาลา กตฺตุศัพท์ และสรุปวิธีทำตัวรูปโดยย่อ ศัพท์แจกตาม 7.แจกปทมาลา และทำตัวรูป ปิตุศัพท์
วัตถุประสงค์
สรุปเนื้อหา
เอกสารประกอบ
วีดีโอประกอบ
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่